วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

การอ่านค่าตัวเก็บประจุ Capacitor Code ช่วยอ่านค่า C อย่างรวดเร็ว วัดตัวเก็บประจุ พิสูจน์การอ่านค่า

ตัวความจุ  ຕົວເກັບປະຈຸ

ก่อนที่จะใช้  Capacitor Code  ช่วยอ่านค่า C  ขอทบทวนหลักการ 2 ประเด็นก่อน  ประเด็นแรก  % ค่าความคาดเคลื่อนของตัวเก็บประจุ
B  =   ± 0.1 pF
C  =   ± 0.25 pF
D  =   ± 0.5 pF
F  =   ± 1%
G  =   ± 2%
J   =   ± 5%
K  =   ± 10%
M  =  ± 20%
Z   =  +80% / -20%
B   C   D   นิยมใช้กับตัวเก็บประจุชนิดเซรามิค


ประเด็นที่ 2  การระบุค่าความจุในที่นี้ขอแบ่งออกเป็น  3  แบบ


1. บอกค่าความจุเป็นตัวเลขตรงๆ พร้อมหน่วยความจุ  ให้อ่านค่าตามที่ระบุได้เลย
    เช่น   ตามรูปด้านล่างอ่านค่าความจุได้   0.1μF

อ่านค่า ตัวความจุ  Capacitor Code

2. บอกค่าความจุเป็นตัวเลขแต่ไม่ระบุหน่วย   ถ้าตัวเลขน้อยกว่า 1   ( เช่น 0.2) ให้อ่านค่าตามตัวเลขนั้นและมีหน่วยเป็น μF     ถ้าตัวเลขมากกว่าหรือเท่่ากับ 1 ให้อ่านค่าเป็น  pF
ยกตัวอย่างตามรูปด้านล่างรูปแรก   0.33 ไม่บอกหน่วยและตัวเลขน้อยกว่า 1 ให้อ่านค่าเป็น  μF  
ดั้งนั้นอ่านค่าความจุได้ 0.33μF    รูปที่ 2   3300 ตัวเลขมากกว่า 1 และไม่ระบุหน่วยให้อ่านค่าเป็น pF
ดังนั้นอ่านค่าได้  3300pF

         
ตัวเก็บประจุ

      
ตัวเก็บประจุ3. บอกเป็นรหัสตัวเลข  ต้องทำการแปลงรหัสตามหลักก่อนแล้วอ่านค่าออกมาเป็น pF   เช่นรหัสค่าความจุ    204     ตัวเลข 2 หลักแรกเป็นตัวตั้ง ตัวเลขหลักที่3 เป็นตัวคูณ ดังนั้น
204  =   20  x   10000   =   200000pF

ตัวความจุ

ตัวอย่างการใช้   Capacitor  Code
Ex1.

รหัส 104  จากการดู Capacitor Code ด้านล่าง  104    = 100nF
ใช้มิเตอร์วัดได้จริง   97nF  ถือว่าใกล้เคียงถูกต้อง 
วัดตัวเก็บประจุ
ตัวเก็บประจุ
วัดตัวเก็บประจุ พิสูจน์การอ่านค่าEx2.   รหัส 393  จากการดู Capacitor Code ด้านล่าง  393    = 39nF
ใช้มิเตอร์วัดได้จริง   40.67nF  ถือว่าใกล้เคียงถูกต้อง 


ตัวเก็บประจุ

วัดตัวเก็บประจุ วัดคาปาซิเตอร์  ຕົວເກັບປະຈຸ
วัดตัวเก็บประจุ พิสูจน์การอ่านค่าEx3.   รหัส 103  จากการดู Capacitor Code ด้านล่าง  103    = 10nF
ใช้มิเตอร์วัดได้จริง   10.49nF  ถือว่าใกล้เคียงถูกต้อง 


วัดตัวเก็บประจุ วัดคาปาซิเตอร์
วัดตัวเก็บประจุ วัดคาปาซิเตอร์
วัดตัวเก็บประจุ พิสูจน์การอ่านค่า

Ex4.รหัส 302  จากการดู Capacitor Code  ไม่พบ  ใช้หลักการแปลงรหัส
แล้วอ่านค่าออกมาเป็น  pF   ดังนั้น     302 =   30x100 =  3000pf    แปลงเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าคือ nF
ทำได้โดยหารด้วย 1000  หรือคิดง่ายๆคือเลื่อนทศนิยมไปข้างหน้า 3 จุดจะได้  =   3nF
ใช้มิเตอร์วัดได้จริง   3.75nF  ถือว่าใกล้เคียงถูกต้อง 


ตัวเก็บประจุ

วัดตัวเก็บประจุ วัดคาปาซิเตอร์


Ex5.   ตัวเลข  3300 เข้าหลักเกณฑ์ ตัวเลขมากกว่า 1 และไม่บอกหน่วยความจุ ให้อ่านค่าตัวเลขออกมาตรงๆแล้วตามด้วยหน่วย  pF   ดังนั้นรูปนี้   3300pF      แปลงเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าคือ nF
=  3.3nF    ใช้มิเตอร์วัดได้จริง   4.1nF    ตัวเก็บประจุตัวนี้มีค่าความคาดเคลื่อน  J  ± 5%
3.3nf ± 5%  =  3.465nf    ดังนั้นว่ากันตามหลักการแล้วตัวเก็บประจุตัวนี้เกินค่าที่ควรจะเป็นถือว่า Over specs  คือเสีย มีค่าเกิน  ลืมบอกไปว่าตัวเก็บประจุตัวนี้เป็นตัวเก็บประจุเก่าค้างสต้อคหลายปีแล้ว  เอามาจากที่เขาแบ่งขายอะไหล่เป็นถุง มีอุปกรณ์หลายอย่างรวมกัน  และอีกอย่างมัลติมิเตอร์อาจมีค่าการวัดทึ่คลาดเคลื่อนได้สำหรับการวัดค่าความจุค่าต่ำๆ


วัดตัวเก็บประจุ วัดคาปาซิเตอร์
การอ่านค่าตัวเก็บประจุ  วัดคาปาซิเตอร์


Ex6.  รหัส 204  จากการดู Capacitor Code  ไม่พบ  ใช้หลักการแปลงรหัส
แล้วอ่านค่าออกมาเป็น  pF   ดังนั้น     204  =   20x10000 =  200000pF
แปลงเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าคือ nF
ทำได้โดยหารด้วย 1000  หรือคิดง่ายๆคือเลื่อนทศนิยมไปข้างหน้า 3 จุดจะได้  =   200nF
ใช้มิเตอร์วัดได้จริง   199.4nF  ถือว่าใกล้เคียงถูกต้อง 


วัดตัวเก็บประจุ วัดคาปาซิเตอร์

วัดตัวเก็บประจุ วัดคาปาซิเตอร์


Ex7.   ตัวเลข  0.1 เข้าหลักเกณฑ์   บอกค่าความจุเป็นตัวเลขตรงๆ พร้อมหน่วยความจุ  ให้อ่านค่าตามที่ระบุได้เลย  ดังนั้นอ่านค่าได้  0.1μF     ใช้มิเตอร์วัดได้จริง   89.4nF = 0.089μF     ถือว่าใกล้เคียง 0.1μF   จึงถูกต้อง 


วัดตัวเก็บประจุ วัดคาปาซิเตอร์

วัดตัวเก็บประจุ วัดคาปาซิเตอร์


Ex8.  ตัวนี้เป็นการบ้านลองทำดู

วัดตัวเก็บประจุ วัดคาปาซิเตอร์

ตัวเก็บประจุ
วัดตัวเก็บประจุ พิสูจน์การอ่านค่า


Capacitor Code 
Code 100  =    0.00001μF   =   0.01nF      = 10pF
Code 120  =    0.000012μF =  0.012nF     = 12pf
Code 150  =   0.000015μF  =  0.015nF     = 15pF
Code 180  =   0.000018μF  =  0.018nF     = 18pF
Code 220  =   0.000022μF  =  0.022nF    =  22pF
Code 250  =   0.000025μF  =  0.025nF    = 25pF
Code 270  =   0.000027μF  =  0.027nF    = 27pF
Code 330  =   0.000033μF  =  0.033nF    = 33pF
Code 390  =   0.000039μF  =  0.039nF    = 39pF
Code 470  =   0.000047μF  =  0.047nF   =  47pF
Code 560  =   0.000056μF  =  0.056nF    = 56pF
Code 680  =   0.000068μF  =  0.068nF   =  68pF
Code 820  =   0.000082μF  =  0.082nF   =  82pF
Code 101  =   0.0001μF      =  0.1nF       = 100pF
Code 121  =   0.00012μF   =  0.12nF    = 120pF
Code 151  =   0.00015μF   = 0.15nF    =  150pF
Code 181  =   0.00018μF   = 0.18nF    =  180pF
Code 221  =   0.00022μF   = 0.22nF    =  220pF
Code 251  =   0.00025μF   = 0.25nF    =  250pF
Code 271  =  0.00027μF    = 0.27nF    = 270pF
Code 331  =   0.00033μF   = 0.33nF    = 330pF
Code 391  =   0.00039μF   = 0.39nF    = 390pF
Code 471  =   0.00047μF   = 0.47nF    = 470pF
Code 561  =   0.00056μF   = 0.56nF    = 560pF
Code 681  =   0.00068μF   = 0.68nF    = 680pF
Code 821  =  0.00082μF   =  0.82nF    = 820pF
Code 102  =  0.001μF       =   1nF       = 1000pF
Code 122  =  0.0012μF    =   1.2nF    = 1200pF
Code 152  =  0.0015μF    =   1.5nF    = 1500pF
Code 182  =  0.0018μF    =   1.8nF    = 1800pF
Code 222  =  0.0022μF    =    2.2nF   = 2200pF
Code 252  =  0.0025μF    =   2.5nF    = 2500pF
Code 272   = 0.0027μF     =   2.7nF    = 2700pF
Code 332  =  0.0033μF    =   3.3nF    = 3300pF
Code 392  =  0.0039μF    =   3.9nF    = 3900pF
Code 472  = 0.0047μF  = 4.7nF       = 4700pF  
Code 562  = 0.0056μF  = 5.6nF       = 5600pF  
Code 682  = 0.0068μF  = 6.8nF      =  6800pF  
Code 822  = 0.0082μF  = 8.2nF      = 8200pF  
Code 103  = 0.01μF      = 10nF        = 10000pF  
Code 123  = 0.012μF    = 12nF       = 12000pF  
Code 153  = 0.015μF    = 15nF       = 15000pF  
Code 183  = 0.018μF    = 18nF       = 18000pF  
Code 223  = 0.022μF    = 22nF       = 22000pF  
Code 253  = 0.025μF    = 25nF       = 25000pF  
Code 273  = 0.027μF    = 27nF       = 27000pF  
Code 333  = 0.033μF    = 33nF       = 33000pF  
Code 393  = 0.039μF    = 39nF       = 39000pF  
Code 473  = 0.047μF    = 47nF       = 47000pF  
Code 563  = 0.056μF    = 56nF       = 56000pF  
Code 683  = 0.068μF    = 68nF       = 68000pF  
Code 823  = 0.082μF    = 82nF       = 82000pF  
Code 104  = 0.1μF        = 100nF     =100000pF
Code 124  = 0.12μF      =  120nF     = 120000pF  
Code 154  = 0.15μF      =  150nF     = 150000pF  
Code 184  = 0.18μF      = 180nF      = 180000pF  
Code 224  = 0.22μF      = 220nF      = 220000pF  
Code 254  = 0.25μF     = 250nF       = 250000pF  
Code 274  = 0.27μF     =  270nF      = 270000pF  
Code 334  = 0.33μF     = 330nF       = 330000pF  
Code 394  = 0.39μF     = 390nF        = 390000pF  
Code 474  = 0.47μF     = 470nF        = 470000pF  
Code 564  = 0.56μF     = 560nF        = 560000pF  
Code 684  = 0.68μF     = 680nF        = 680000pF  
Code 824  = 0.82μF     = 820nF        = 820000pF  
Code 105  = 1μF          = 1000nF      = 1000000pF  
Code 125  = 1.2μF       = 1200nF      = 1200000pF  
Code 155  = 1.5μF       = 1500nF      = 1500000pF  
Code 185  = 1.8μF       = 1800nF      = 1800000pF  
Code 205  = 2μF          = 2000nF      = 2000000pF  capacitor types chart
    capacitor  types  chart
  

   
capacitor types
    capacitor types  photo