การอ่านค่าตัวเก็บประจุแทนทาลัมแนวตั้ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ตัวเก็บประจุ  ຕົວເກັບປະຈຸ


การอ่านค่าตัวเก็บประจุแทนทาลัมและหน่วยของตัวเก็บประจุที่ระบุไว้ที่ตัวอุปกรณ์
การอ่านค่า ตัวเก็บประจุแทนทาลัมแนวตั้ง แบ่งออกเป็น  2 แบบตามลักษณะข้อมูลที่ตัว  C   ก่อนที่จะดูตัวอย่าง  ขอกล่าวถึงรหัสแรงดันของตัวเก็บประจุแทนทาลัมแนวตั้งก่อน  เพราะจำเป็นต้องใช้อ้างอิงในตัวอย่างที่  2.1  -   2.3

รหัสแรงดันตัวเก็บประจุแทนทาลัมแนวตั้ง  
1.   ระบุค่าความจุเป็นตัวเลขตรง ๆ  มีหน่วยเป็น  μF   และพิกัดแรงก็ระบุเป็นตัวเลขตรง ๆ เช่นกัน   มีหน่วยเป็น V  ดูตัวอย่างตามรูป    100 =   100μF    ,   16 =  16V
เครื่องวัดได้   110.7μF   ถือว่าใกล้เคียง   ตัวนี้ทราบข้อมูลแน่ชัดเพราะตอนซื้อคนขายก็บอก  100μF   16V   ตัวละ  38 บาท

       
ตัวเก็บประจุ   คาปาซิเตอร์   Capacitor
                                                    
   ตัวเก็บประจุแทนทาลัม   100μF   16V           วัดตัวเก็บประจุ  แทนทาลัม2. ระบุเป็นรหัสตัวเลข  ตัวเลขตัวแรก และ ตัวเลขตัวที่ 2 เป็นตัวเลขตัวตั้ง  ตัวเลขตัวที่ 3 เป็นตัวคูณ หรือ จำนวนเลข 0  ให้อ่านค่าออกมาเป็นหน่วย pF

ตัวอย่างที่  2.1 
ตามรูปด้านล่างมีรหัสค่าความจุ   474   อ่านค่าได้
47 x  10000  =   470000pF     แปลงเป็นหน่่วยที่ใหญ่กว่า 1 ระดับ โดยการหารด้วย 1000 หรือเลื่อนจุดนิยมไปข้างหน้า 3 จุดจะได้
470000pF     =   470nF     ตัวอักษร L  ที่ตัว C ในตัวอย่างนี้ไม่ใช่รหัสแรงดันแต่ L = Lead free เป็นชื่อมาตรฐานที่บอกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ผ่านมาตรฐาน  Lead free  ( ไม่มีสารอันตรายหลายอย่างที่มาตรฐานกำหนดไว้ )
ตามรูปด้านล่างเครื่องวัดได้  456.1nF
สรุป   ค่าที่อ่านได้ใกล้เคียงกับค่าที่เครื่องวัดได้ถือว่าถูกต้อง


ตัวเก็บประจุ

วัดคาปาซิเตอร์  แทนทาลัม
                                                               เครื่องวัดได้   456.1 nF


ตัวอย่างที่  2.2 
ตามรูปด้านล่างมีรหัสค่าความจุ   475   อ่านค่าได้
47 x  100000  =   4700000pF     แปลงเป็นหน่่วยที่ใหญ่กว่า 1 ระดับ โดยการหารด้วย 1000 หรือเลื่อนจุดนิยมไปข้างหน้า 3 จุดจะได้
  4700000pF      =      4700nF     ตัวอักษร  F   เป็นรหัสแรงดัน ดูตามตารางรหัสแรงดันด้านบนสุด
F  =  10V     ตามรูปด้านล่างเครื่องวัดได้  4459nF
สรุป   ค่าที่อ่านได้ใกล้เคียงกับค่าที่เครื่องวัดได้ถือว่าถูกต้อง

ตัวเก็บประจุ  ตัวเก็บประจุแทนทาลัม
    ตัวเก็บประจุแทนทาลัม    4700nF  10V


                                   เครื่องวัดได้   4459nF 


ตัวอย่างที่  2.3 
ตามรูปด้านล่างมีรหัสค่าความจุ   226   อ่านค่าได้
22 x  1000000  =   22000000pF     แปลงเป็นหน่่วยที่ใหญ่กว่า 1 ระดับ โดยการหารด้วย 1000 หรือเลื่อนจุดนิยมไปข้างหน้า 3 จุดจะได้
   22000000pF        =        22000nF    =  22μF
ตัวอักษร  H   เป็นรหัสแรงดัน ดูตามตารางรหัสแรงดันด้านบนสุด
H =  15V     ตามรูปด้านล่างเครื่องวัดได้  22.81μF
สรุป   ค่าที่อ่านได้ใกล้เคียงกับค่าที่เครื่องวัดได้ถือว่าถูกต้อง

Tantalum  Capacitor    22μF  15V
   C แทนทาลัม   22μF  15V 


วัดคาปาซิเตอร์
   เครื่องวัดได้    22.81μF