หน่วย ของปริมาณทางไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์


ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยเหล่านี้เป็นประจำ
เพราะเวลาซ่อม ต้องปรับย่านวัดมิเตอร์   และการอ่านค่าสเปคอุปกรณ์มีค่าเป็นตัวเลขแล้วต้องตามด้วยหน่วยเสมอ    เช่น   กระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็น แอมป์  (A)  แรงดันไฟฟ้า หน่วยเป็นโวลต์ ( V )  ตัวต้านทานหน่วยเป็นโอห์ม ( Ω)   กำลังไฟฟ้าหน่วยเป็นวัตต์   ( W )  ความจุไฟฟ้า หน่วยเป็นฟารัด  ( F )  ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า หน่วยเป็นเฮนรี่ ( H )  ความถี่หน่วยเป็นเฮิร์ต  ( Hz )  หน่วยมีความสำคัญมากในการวัด เช่นกระแสไฟฟ้า 1A   1mA และ 1µA    มีความหมายต่างกันมาก

หน่วย ของปริมาณทางไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์


ตัวอย่างการใช้หน่วยวัดปริมาณไฟฟ้าในงานจริง

วัดแรงดันไฟ   AC  จากปลั๊กพ่วง  ในรูปวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220VAC

แต่เนื่องจากเป็นหอพักหลายชั้นไฟตกจึงมีไฟเพียง 207.2VAC   สังเกตว่าที่หน้าปัดมิเตอร์
แสดงอักษร    V  และหน้าตัวเลข 207.2  มีสัญลักษณ์   ~  หมายถึงไฟฟ้ากระแสสลับ

วัด แรงดันไฟ 220 VAC หน่วย โวลต์ ( V )
วัด  แรงดันไฟ 220 VAC หน่วย โวลต์ ( V )วัดแรงดันไฟ DC ในรูปเป็นไฟจากแบตเตอรี่  6VDC  มิเตอร์วัดได้  6.22V
สังเกตว่าที่หน้าปัดมิเตอร์   แสดงอักษร    V  และหน้าตัวเลข  6.22V 
มีสัญลักษณ์   -  หมายถึงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

วัด แรงดันไฟ 6 VDC หน่วย โวลต์ ( V )
วัด  แรงดันไฟ 6 VDC  หน่วย โวลต์ ( V ) วัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับโคมไฟอ่านหนังสือ
ที่หนัาปัดมิเตอร์ขึ้นสัญลักษณ์   A  และ หน้าตัวเลข  0.060 ขึ้นอักษร AC หมายถึง เป็นไฟกระแสสลับ
วัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ หน่วย แอมป์ ( A )
วัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ หน่วย แอมป์ ( A )


วัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง  จากรูปตัวอย่างการสาธิต    ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ต่อกับพัดลมระบายความร้อนขนาดเล็ก  ที่หนัาปัดมิเตอร์ขึ้นสัญลักษณ์   A  และ หน้าตัวเลข  0.104   ขึ้นอักษร DC  หมายถึง กระแสไฟฟ้ากระแสตรง

วัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง หน่วย แอมป์ ( A)
วัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง หน่วย แอมป์ ( A)


วัดตัวต้านทาน  ในรูป เป็นการวัดตัวต้านทาน 10  โอห์ม มิเตอร์วัดได้จริง 9.8 Ω   และ  100  โอห์ม  มิเตอร์วัดได้จริง 100.5  Ω    สังเกตว่า ที่หน้าปัดมิเตอร์ขึ้นสัญลักษณ์    Ω
วัดตัวต้านทาน หน่วย โอห์ม ( Ω )
วัดตัวต้านทาน  หน่วย  โอห์ม  ( Ω )

วัดตัวต้านทาน หน่วย โอห์ม ( Ω )
วัดตัวต้านทาน  หน่วย  โอห์ม  ( Ω )วัดตัวเก็บประจุ  ในรูปเป็นการวัดตัวเก็บประจุ 33 µF มิเตอร์วัดได้จริง  34.80  µF
ทีหน้าปัดแสดงหน่วยวัดเป็น  µF

วัดตัวเก็บประจุ หน่วยฟารัด
วัดตัวเก็บประจุ  หน่วยฟารัด
วัดตัวเหนี่ยวนำ  ในรูปเป็นการวัดตัวเหนี่ยวนำ ค่า 100µH มิเตอร์วัดได้จริง  102µH
ทีหน้าปัดแสดงหน่วยวัดเป็น  µH  สัญลักษณ์ µH จะอยู่หลังตัวเลข 102

วัดตัวเหนี่ยวนำ หน่วยเฮนรี่
วัดตัวเหนี่ยวนำ หน่วยเฮนรี่วัดความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ   50Hz   มิเตอร์วัดได้จริง 49.95 Hz

วัดความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ หน่วย เฮิร์ต
วัดความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ หน่วย เฮิร์ต


อุปกรณ์ไฟฟ้าระบุกำลังไฟฟ้าเป็นวัตต์ ดูรูปตัวอย่าง

หลอดไฟ LED ระบุกำลังไฟฟ้า  9 วัตต์   (  9W )
หลอดไฟ LED ระบุกำลังไฟฟ้า 9 วัตต์  ( 9W )


ปลั๊กพ่วงระบุกำลังไฟสูงสุดที่รับได้หน่วยเป็นวัตต์

ปลั๊กพ่วง 2200W
ปลั๊กพ่วง  2200W

หม้อหุงข้าวไฟฟ้าระบุกำลังไฟฟ้าหน่วยเป็นวัตต์  ตามรูปด้านล่างนี้ระบุที่ฉลาก
กำลังไฟฟ้า ( วัตต์)  485 
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าระบุกำลังไฟฟ้าหน่วยเป็นวัตต์

โคมไฟอ่านหนังสือระบุกำลังไฟฟ้าหน่วยเป็นวัตต์  ตามรูปด้านล่างนี้ระบุที่ฉลาก
กำลังไฟฟ้า  Total Power  5W

โคมไฟอ่านหนังสือระบุกำลังไฟฟ้าหน่วยเป็นวัตต์


การอธิบายถึงปริมาณทางไฟฟ้าหน่วยที่ใหญ่มาก ๆและหน่วยที่เล็กมากๆ    จะใช้คำอุปสรรคในหน่วย SI เติมข้างหน้าหน่วยหลักของปริมาณนั้น

ตาราง คำอุปสรรค ตัวพหุคูณ ปริมาณทางไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้า   
0.001A  = 1/1,000A     = 1X10-3  A   
 0.02A    =  20/1,000A  =20X10-3A
แรงดันไฟฟ้า 
0.001V      = 1/1,000V         =   1X10-3 V   
0.000001 = 1/1,000,000V  =   1X10-6 V

กำลังไฟฟ้า
1000 W              = 1X103 W
1,000,000W      = 10 X 106 W
แปลงค่าอยู่ในรูปแบบอย่างง่าย  Simplify form.

กระแสไฟฟ้า 
  
0.001A  = 1/1,000A     = 1X10-3  A         = 1mA
 0.02A    =  20/1,000A  =20X10-3  A        =20mA

แรงดันไฟฟ้า
 
0.001V      = 1/1,000V         =   1X10-3  V  = 1mV
0.000001 = 1/1,000,000V  =   1X10-6  A   = 1uV

กำลังไฟฟ้า
1000 W              = 1X 10W  = 1K W
1,000,000W      = 1 X 10W  = 1M W

ความจุไฟฟ้า
0.000001F = 1/1,000,000F =   1X10-6 F = 1uF

0.000000010 F  = 10/ 1,000,000,000 = 10X 10-9 F = 10nF


ตัวอย่างการใช้งานจริง
จากรูปแทนที่จะอ่านค่าตัวต้านทาน    45900  Ω     เราจะนิยมอ่านเป็น  45.9 KΩ  แทนเนื่องจากเขียนย่อและอ่านออกเสียงไม่ยาว เข้าใจง่ายด้วย

การวัดตัวต้านทาน หน่วย  K โอห์ม
การวัดตัวต้านทาน  หน่วย   K โอห์ม