ค่าตัวต้านทานและแถบสีตัวต้านทาน อ่านค่าตัวต้านทานให้เร็วขึ้น 1 step อ่านค่า R 4 แถบสี วัดตัวต้านทานพิสูจน์


อ่านค่าตัวต้านทาน 4 แถบสี
ค่าตัวต้านทานและแถบสีตัวต้านทาน 4  แถบสี พร้อมเฉลยค่า
เป็นที่ทราบแล้วว่า  แถบสีที่ 1 และ แถบสีที่ 2 เป็นตัวเลขตัวตั้ง  แถบสีที่ 3 เป็นตัวคูณ  ส่วนแถบสีที่ 4 เป็น % ค่าความคาดเคลื่อน  ดูที่ช่องตัวคูณและสังเกตค่าในตาราง  ถ้า น้ำตาลเท่ากับคูณด้วย  x10
แดงเท่ากับคูณด้วย  x100   ส้มคูณด้วย  x1000  ซึ่ง 1000 ก็เท่ากับ 1K  นั้นเอง  เวลาอ่านค่า  R ที่มีรหัสสีที่ 3 เป็นสีส้มก็ให้อ่านค่าออกมาเป็น K Ohm ได้เลย   ตัวคูณอื่นๆที่ค่ามากขึ้นก็ให้คิดเหมือนกัน
เช่น ถ้าเจอตัวคูณเป็นสีน้ำเงินก็ให้อ่านค่าออกมาเป็น Mega Ohm ได้เลย ด้วยวิธีการนี้จะทำให้อ่านค่า R ออกมาได้อย่างรวดเร็วขึ้นอ่านค่าตัวต้านทาน 4 แถบสี

ตาราง อ่านค่าตัวต้านทาน 4 แถบสี
                                                   ค่าสีตัวต้านทาน ใช้   อ่านค่าตัวต้านทานฝึกอ่านค่า R จากตัวอย่างรูปจริงพร้อมวัดพิสูจน์


ตัวอย่างที่  1


ตัวต้านทานมีแถบสี   น้ำตาล  เขียว  น้ำตาล  ทอง  ดูในตารางค่าสีตัวคูณ น้ำตาล =   x10  แทนค่าจะได้
1    5   x   10  =   150 ohm  ด้วยวิธีการที่รวดเร็วขึ้นตัวคูณ  น้ำตาลคือ 1 ดังนั้นให้เติม 0    1 ตัว
15 เติม 0 ต่อท้าย 1 ตัว  = 150 ohm
ทำการวัดด้วยเครื่องวัดได้จริง   147.9 ohm

ต้วต้านทาน R  ค่า 150 ohm 0.5W
                                                              R   ค่า 150  ohm   0.5W  


วัดตัวต้านทาน R  ค่า 150 ohm 0.5W

                                             วัดตัวต้านทาน พิสูจน์   เครื่องวัดได้จริง   147.9  ohmตัวอย่างที่  2

ตัวต้านทานมีแถบสี    ส้ม   ส้ม   น้ำตาล   ดูในตารางค่าสีตัวคูณ น้ำตาล =   x10  แทนค่าจะได้
3    3   x   10  =   330   ohm    ด้วยวิธีการที่รวดเร็วขึ้นตัวคูณ  น้ำตาลคือ 1 ดังนั้นให้เติม 0    1 ตัว
33   เติม 0 ต่อท้าย 1 ตัว  = 330 ohm
ทำการวัดด้วยเครื่องวัดได้จริง   330  ohm

ตัวต้านทาน R 330 ohm 0.5W
                                                             R  330 ohm  0.5W


วัดตัวต้านทาน R 330 ohm 0.5W

                                                        เครื่องวัดได้จริง   330  ohmตัวอย่างที่  3

ตัวต้านทานมีแถบสี    เหลือง    ม่วง   แดง    ดูในตารางค่าสีตัวคูณ แดง  =   x100  แทนค่าจะได้
4   7   x   100  =   4700   ohm  หรือ  4.7 K ohm   ( ทำการแปลงเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้น  1 ระดับได้โดยหารด้วย   1000 หรือเลื่อนทศนิยมไปข้างหน้า 3 จุด )

ด้วยวิธีการที่รวดเร็วขึ้นตัวคูณ  แดง  คือ  2  ดังนั้นให้เติม 0    2  ตัว
47   เติม 0 ต่อท้าย 2  ตัว  = 4700 ohm
ทำการวัดด้วยเครื่องวัดได้จริง   4.68 K ohm

ตัวต้านทาน R ค่า 4.7 K ohm  0.5W
                                                          R  ค่า  4.7 K ohm   0.5W


วัดตัวต้านทาน R ค่า 4.7 K ohm  0.5W
                                                         เครื่องวัดได้จริง   4.68 K ohm


ตัวอย่างที่  4

ตัวต้านทานมีแถบสี    เขียว   น้ำเงิน  น้ำตาล  ดูในตารางค่าสีตัวคูณ น้ำตาล  =   x10  แทนค่าจะได้
5   6   x   10  =   560  ohm  หรือ  0.56  K ohm  ( ทำการแปลงเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้น  1 ระดับได้โดยหารด้วย   1000 หรือเลื่อนทศนิยมไปข้างหน้า 3 จุด )
ทำการวัดด้วยเครื่องวัดได้จริง   0.557  K ohm
ตัวต้านทาน R  ค่า  0.56 K ohm  0.5W
                                                        R    ค่า   0.56  K ohm   0.5W


ตัวต้านทาน R  ค่า  0.56 K ohm  0.5W
                                                            เครื่องวัดได้จริง   0.557  K ohm


ตัวอย่างที่  5

ตัวต้านทานมีแถบสี     น้ำตาล   แดง    น้ำตาล  ดูในตารางค่าสีตัวคูณ น้ำตาล  =   x10  แทนค่าจะได้
1   2    x   10  =   120   ohm
ทำการวัดด้วยเครื่องวัดได้จริง   118.8   ohm

ตัวต้านทาน R ค่า 120  ohm  0.5W
                                                             R  ค่า  120   ohm    0.5W


ตัวต้านทาน R ค่า 120  ohm  0.5W
                                                                 เครื่องวัดได้จริง   118.8   ohm


อ่านค่าตัวต้านทาน
ตารางอ่านตัวต้านทาน  4  แถบสี