ค่าตัวต้านทาน   R 5 แถบสี อ่านค่า แถบสีตัวต้านทาน แบบเห็นภาพเลย วัดตัวต้านทานพิสูจน์


วิธีอ่านค่าตัวต้านทาน   5 แถบสีนิยมใช้งานมากโดยเฉพาะ R   ค่าความคลาดเคลื่อน 1 %  ฝึกอ่านค่า หรือทบทวนการอ่านค่าได้โดยใช้รูปในบทความนี้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ค่าตัวต้านทาน   ตัวต้านทาน   5 แถบสี
ค่าสีตัวต้านทาน ใช้ อ่านค่าตัวต้านทาน


แถบสีที่  1   2 และ   3 เป็นตัวตั้ง แถบสีที่ 4 เป็นตัวคูณ     ใช้ตารางด้านบนในการแทนค่ารหัสสี

ตัวอย่างที่  1
จากรูปมีสี    น้ำตาล  เขียว  ดำ  ดำ   น้ำตาล แทนค่าโดยใช้ตารางด้านบน
1  5  0   x  1   =  150 ohm
เครื่องวัดได้จริง  149.5 ohm


ตัวต้านทาน R ค่า  150 1%  ohm  10.5W
R  ค่า   150  1%   ohm   10.5W   

ตัวต้านทาน R ค่า  150 1%  ohm  10.5W
เครื่องวัดได้จริง  149.5 ohm    วัดตัวต้านทานพิสูจน์


ตัวอย่างที่  2 

จากรูปมีสี       เขียว  ดำ   ดำ   ดำ   น้ำตาล  แทนค่าโดยใช้ตารางด้านบน
   5  0  0    x  1   =  500   ohm  หรือ  0.5 K  ohm ทำการแปลงเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นโดยหารด้วย 1000 หรือเลือนจุดทศนิยมไปข้างหน้า 3 จุด
เครื่องวัดได้จริง  0.497  K   ohm

ตัวต้านทาน R ค่า 500  ohm  1%  0.5W
R  ค่า  500   ohm   1%   0.5W

ตัวต้านทาน R ค่า 500  ohm  1%  0.5W
เครื่องวัดได้จริง  0.497  K  ohm   หรือ   497 ohm   วัดตัวต้านทานพิสูจน์
ตัวอย่างที่  3  
จากรูปมีสี       น้ำตาล   ดำ   ดำ   น้ำตาล     น้ำตาล  แทนค่าโดยใช้ตารางด้านบน
   1   0   0  x 10 =   1000   ohm  หรือ  1 K  ohm ทำการแปลงเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นโดยหารด้วย 1000 หรือเลือนจุดทศนิยมไปข้างหน้า 3  จุด
เครื่องวัดได้จริง  0.998 K   ohm

ตัวต้านทาน 1 K ohm Resistor

ตัวต้านทาน 1 K ohm Resistorตัวอย่างที่  4  
จากรูปมีสี       น้ำตาล   ดำ   ดำ   แดง     น้ำตาล  แทนค่าโดยใช้ตารางด้านบน
   1   0   0  x 100  =   10000   ohm  หรือ  10  K  ohm ทำการแปลงเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นโดยหารด้วย 1000 หรือเลือนจุดทศนิยมไปข้างหน้า 3
เครื่องวัดได้จริง  9.97   K   ohm

ตัวต้านทาน  ค่า 10 K ohm  1%  0.5W
R  ค่า  10  K  ohm   1%    0.5W

ตัวต้านทาน  ค่า 10 K ohm  1%  0.5W
เครื่องวัดได้จริง  9.97   K  ohm


ตัวอย่างที่  5  
จากรูปมีสี       ม่วง   เขียว    ดำ   ทอง   น้ำตาล  แทนค่าโดยใช้ตารางด้านบน
 7  5  0  x 0.1   =   75  ohm
เครื่องวัดได้จริง        74.6   ohm

ตัวต้านทาน  ค่า 75 ohm  1%  0.5W
R  ค่า  75  ohm   1%   0.5W

ตัวต้านทาน  ค่า 75 ohm  1%  0.5W
เครื่องวัดได้จริง        74.6   ohmตารางรหัสสี อ่านค่าตัวต้านทาน  5 แถบสี
ตารางรหัสสีอ่านค่า  ตัวต้านทาน   5  แถบสี